Woordenlijst & links

Woordenlijst & links

Aandoening

Een aandoening is het overkoepelende begrip voor de verzameling van symptomen, syndromen, klinische tekens, ziekten, handicaps, letsels.

Dyslexie

Dyslexie is een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die gepaard gaan met problemen met vooral geschreven taal. Er zijn verschillende vormen van dyslexie met verschillende oorzaken. Klinische (behandelings-) ervaringen laten zien dat met betrekking tot dyslexie het verkeerd is af te wachten en te zien hoe het kind zich ontwikkelt. Een vertraging bij het leren lezen kan snel veranderen in een aanzienlijke leesstoornis als er niets aan gedaan wordt.

Dyslexie is voor het eerst beschreven in 1887. De term werd gebruikt voor mensen met taalkundige vaardigheden die om onverklaarbare redenen aanzienlijk lager zijn dan verwacht, gegeven hun intelligentie. Onderzoek heeft uitgewezen dat dyslexie een neurologische oorzaak heeft. Ook al zijn er talrijke varianten en oorzaken voor dyslexie, in veel gevallen zijn de hersenen niet goed in staat visuele of auditieve informatie te interpreteren. De hersenen kunnen dit op verschillende manieren deels, of in het geval van een milde vorm volledig compenseren door andere hersenfuncties te gebruiken. Dit is afhankelijk van de omvang van de aandoening. Gemiddeld gebruikt een dyslectisch persoon 10 keer meer hersencapaciteit bij het verwerken van taal gerelateerde informatie dan een normaal persoon. Op jonge leeftijd kan stimulering en training van de hersenen tot betere compensatie leiden. Dyslexie heeft voornamelijk invloed op leesvaardigheid, spelling en woordenschat. Verder kan dyslexie ook invloed hebben op gehoor, spraak, schrijven en handschrift.

Afwijkingen

Dyslexie blijkt veelal familiegebonden te zijn. Vaak blijkt ook dat familieleden van dylectici andere taalproblemen hebben. Dyslexie komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes, en er zijn sterke aanwijzingen dat het erfelijk is. De kans dat een jongen dyslectisch wordt als zijn vader het ook is, is wellicht 50%. Dit is iets lager voor meisjes. De resultaten van grootschalig onderzoek bij tweelingen suggereren dat de gevoeligheid voor spraakklanken, gemeten door het gevoel voor rijm te testen, correleert met fonologische leesvaardigheden.

Vroege kindertijd

Dyslexie is een ontwikkelingsstoornis die personen van alle leeftijden betreft, maar de symptomen verschillen per leeftijd. In studies bij kinderen met een erfelijk risico op dyslexie worden moeilijkheden met de spraakproductie en grammaticale ontwikkeling gemeld bij een leeftijd van 30 maanden, gevolgd door een tragere verwerving van de woordenschat gedurende de jaren voordat ze naar school gaan, culminerend (opeenstapelend) in achterstanden in fonologische ontwikkeling en kennis van het alfabet bij jonge schoolkinderen. Meldingen van ouders van achterstanden met spraak en taal bij kinderen met leesmoeilijkheden zijn gewoon in epidemiologische studies.

Latere jeugd

Het meest volledige beeld van dyslexie is zichtbaar bij kinderen in de schoolgaande leeftijd. Hoewel in de meeste gevallen de spraakperceptie (spraakwaarneming) intact is, hebben dyslectische kinderen moeite om na te denken over de geluidsstructuur van gesproken woorden. Zulke fonologische problemen maken het moeilijk te leren de verbinding te leggen tussen klanken en letters van gedrukte woorden. De meeste dyslectische kinderen hebben moeite met een fonetische benadering bij het lezen, en bij het spellen zijn ze niet in staat de klankstructuur van woorden weer te geven. Hoewel dyslectische kinderen veel van hun problemen overwinnen, hebben ze tijdens de volwassen leeftijd subtiele (kleine) problemen met hun fonologische bewustheid en lees- en schrijfvaardigheid. Door functioneel hersenonderzoek beginnen we te begrijpen waarom dit zo is; het is gebleken dat wanneer dyslectische volwassenen moeten zeggen of woorden rijmen en verbale kortetermijngeheugentaken moeten uitvoeren, ze alleen een deel van de hersengebieden gebruiken, die normaalgesproken betrokken zijn. Plausibel (verklaarbaar) is, dat hun fonologische moeilijkheden het gevolg zijn van een zwakke verbinding tussen de taalgebieden aan de voor- en achterkant van de linkerhersenhelft.

Hoewel de term dyslexie onderwerp van discussie is, zijn er zeer sterke aanwijzingen dat onverwachte leesproblemen bij kinderen veroorzaakt worden door taaldeficiënties (taalstoornissen) in het fonologisch gebied. Kinderen met leesmoeilijkheden hebben vaak een variëteit aan psychosomatische problemen: klachten over hoofdpijn en moeilijkheden met zien zijn gewoon. Met een gedetailleerde beschrijving van het geval en de familiegeschiedenis kunnen dyslectische problemen ontdekt worden. Met standaardtesten bij kinderen voor de schoolgaande leeftijd kunnen gemakkelijk kennis van kinderrijmpjes en letters ontdekt worden.

Meetpen

Pen met een drukgevoelige indicator waarmee de diverse acupunctuurpunten op handen en voeten gemeten worden.

Resonantie

Wanneer je een televisie of radio aanzet, ontvang je niet een mengsel van alles dat zich in de lucht bevindt, hoewel alle uitzendingen zich tegelijk in de lucht bevinden. Je moet je tv of radio op een bepaald signaal afstemmen. Alleen als je tv of radio in resonantie is ontvangt deze het geselecteerde station duidelijk en hoe beter de afstemming (resonantie) hoe beter het beeld of geluidsignaal. In de geneeskunde kan het menselijk lichaam alleen resoneren met een bepaald signaal als het is afgestemd op dat signaal — met andere woorden als het lichaam dezelfde frequentie heeft als het signaal.

Starlight

Het apparaat waarmee gewerkt wordt heet de 'Starlight'. Het is een van de meest recente in een serie instrumenten die in staat is om de lichtemissie in acupunctuurpunten te meten en de verstoorde energiehuishouding te herstellen.

Voor de vervaardiging van het apparaat is gebruik gemaakt van geavanceerde technologie, zoals glasfiber kabels en kristallen elektrodes. Hierdoor ontstaat een optimale uitwisseling van de biofotonen.

Het systeem wordt aangesloten op een computer, die is uitgerust met programma's voor het meten en behandelen van de patiënt. De 'Starlight'-computer heeft twee functies: allereerst worden hiermee metingen verricht op de meridiaanpunten en vervolgens vindt de behandeling eveneens met behulp van het apparaat plaats.

De metingen zijn gebaseerd op elektronacupunctuur. Er wordt gebruik gemaakt van een meetpen met een drukgevoelige indicator, waardoor het vinden van de juiste acupunctuurpunten nauwkeurig verloopt en dus een goed inzicht geeft in de aanwezige verstoringen. Wanneer er een afwijkende huidweerstand wordt gemeten, geeft dit aan dat er sprake is van een verstoring. De metingen zijn op het scherm zichtbaar en tegelijkertijd hoorbaar door tonen. De meetmethode is zeer betrouwbaar. Herhaalde metingen leveren dan ook dezelfde resultaten op.

De 'Starlight' kan onderscheid maken tussen harmonieuze en disharmonieuze energie in het lichaam door gebruik te maken van filters, waarbij de chaotische en coherente signalen van verschillende frequenties worden gesplitst. De harmonieuze signalen worden dan versterkt en teruggegeven aan het lichaam, terwijl de disharmonieuze frequenties worden omgepoold, vervolgens versterkt, en ook worden teruggegeven aan het lichaam.

Ook is het, middels de "medicijn-cup", mogelijk om externe middelen in te zetten of hun frequenties te inverteren en zo nadelige bijwerkingen van bijvoorbeeld medicijnen teniet te doen. De Starlight stimuleert het zelfherstellend vermogen van het lichaam maximaal, met genezing als resultaat.

Whiplash

Een whiplash is lichamelijk letsel aan de nek en/of rug ten gevolge van een ongeval of andere plotselinge gebeurtenis waarbij het lichaam voor- of achteruit beweegt terwijl het hoofd niet wordt gesteund. Het grootste risico op een whiplash loopt men wanneer men van achteren wordt aangereden. Hierdoor wordt de nek overbelast. Omdat de spieren en pezen in de nek sterk zijn, is er niets echt kapot. Vaak is er wel sprake van een kneuzing. 95% van de mensen herstelt op korte termijn.

De gevolgen van een whiplash zijn vaak voor de buitenstaander niet te zien en voor een arts moeilijk of niet vast te stellen, terwijl het slachtoffer er gedurende lange tijd mee geconfronteerd kan worden.